Pravidla soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“

 

Preambule

Tato pravidla upravují soutěž s názvem „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“ (dále jen „soutěž“) a stanoví podmínky pro používání loga „Inovace – Cena Potravinářské komory České republiky“ a loga „Reformulace roku“ (dále jen „logo“).

 

Článek 1

Organizace soutěže

 1. Organizátorem soutěže je Potravinářská komora České republiky, IČ: 63110652, se sídlem Počernická 96/272, 108 00 Praha 10 – Malešice a její organizační složka Česká technologická platforma pro potraviny (dále jen „organizátor“).

 2. Informace o soutěži jsou umístěny na internetových stránkách organizátora www.foodnet.cz (dále jen „internetové stránky“). Soutěž probíhá v období od 1. 3. do 31. 8. daného kalendářního roku.

 3. Účast v soutěži je dobrovolná a není zpoplatněna.

 

Článek 2

Podmínky účasti v soutěži

 1. Soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem na území České republiky, který uvádí přihlašovaný potravinářský výrobek na trh v ČR (dále jen "přihlašovatel"). Přihlašovaný výrobek musí být vyráběn na území ČR.

 2. Soutěže se může rovněž zúčastnit subjekt se sídlem na území České republiky, který je výhradním distributorem nebo je součástí korporace vyrábějící přihlášený výrobek na území jiného státu v rámci EU. Výrobky musí být v době podání přihlášky a po celou dobu soutěže uváděny na trh v České republice. Přihlášené výrobky podle tohoto bodu soutěží v samostatné kategorii s názvem "Evropské inovace".

 3. Podmínkou pro účast v soutěži je řádně vyplněná přihláška podle přílohy č.1 pravidel. Do soutěže mohou být přihlášeny nové nebo významně zdokonalené potravinářské výrobky, které byly uvedeny přihlašovatelem na trh v posledních 3 letech a jsou na trhu stále dostupné.

 4. Jeden přihlašovatel může přihlásit do soutěže více svých výrobků (maximálně však tři), avšak každý výrobek musí být přihlášen na samostatné přihlášce. V rámci jedné přihlášky lze přihlásit výrobkové řady se stejnou charakteristikou.

 5. Přihlašovatel v přihlášce uvede, v čem je výrobek inovativní, a popíše, jak výrobek jím uvedenou inovaci splňuje, přičemž může postupovat podle vodítek uvedených v příloze č. 2 těchto pravidel.

 6. Do soutěže nelze přihlásit výrobky ve stádiu prototypu, potraviny pro zvláštní lékařské účely, doplňky stravy a počáteční kojeneckou výživu.

 7. Přihlašování výrobků probíhá v termínu od 1.3. do 15.6. daného kalendářního roku.

 8. Vzhledem k tomu, že součástí hodnocení přihlášených výrobků je také jejich senzorické hodnocení, zavazuje se výrobce přihlášeného výrobku k tomu, že dodá tento výrobek organizátorovi do jeho sídla v požadovaném počtu kusů a v určeném termínu. Výrobce bude s dostatečným časovým předstihem na dodání výrobků prostřednictvím e-mailu a telefonicky upozorněn. V případě polotovarů bude výrobek dodaný také ve stavu vhodném ke konzumaci.

 

Článek 3

Hodnocení výrobků

 1. Hodnocení výrobků provádí odborná nezávislá hodnotící komise. Počet členů hodnotící komise je lichý.

 2. Členy hodnotící komise stanoví organizátor a určí termín v období od 2. 7. do 10. 8. daného kalendářního roku, v němž hodnotící komise provede hodnocení přihlášených výrobků.

 3. Do konečného vyhodnocení soutěže mohou být zahrnuty pouze výrobky, které splnily všechny podmínky stanovené těmito pravidly.

 4. Hodnocení probíhá ve dvou skupinách podle velikosti podniku přihlašovatele: 

  a. mikro nebo malý podnik; 

  b. střední a velký podnik.

 5. V obou skupinách se přihlášené výrobky hodnotí podle přílohy č. 2 v kategoriích:

  a. Bezpečnost a kvalita potravin;

  b. Reformulace roku;

  c. Potraviny pro osoby se specifickými požadavky na výživu;

  d. Pokračovací kojenecká výživa a výživa pro malé děti (časná dětská výživa) 

  e. Evropská inovace

 6. Hodnotící komise může v případě nutnosti rozhodnout i o jiném rozložení skupin nebo kategorií.

 7. Pokud je do soutěže přihlášen výrobek ve formě směsi pro přípravu nebo polotovaru, je předmětem hodnocení hotový výrobek vyrobený z takové směsi podle pokynů (receptury) výrobce.

 8. Zasedání hodnotící komise není veřejné, avšak ze zasedání se pořizuje zápis.

 

Článek 4

Vyhlašování výsledků

 1. Výsledky soutěže organizátor vyhlašuje v průběhu měsíce srpna daného kalendářního roku a informuje výrobce o umístění přihlášených výrobků.

 2. Výsledky, stejně jako výsledková listina pro všechny přihlášené výrobky a zápis ze zasedání hodnotící komise, organizátor zveřejňuje na svých internetových stránkách.

 3. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout, při jaké příležitosti proběhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.

 4. Všechny oceněné výrobky mají právo v závislosti na zařazení do kategorie ve smyslu čl. 3 odst. 4 těchto pravidel používat logo. Výrobce podáním přihlášky souhlasí s podmínkami pro jeho používání, jak je uvedeno v příloze č. 3 těchto pravidel.

 5. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout, jakou odměnu oceněným výrobkům udělí. Na získání odměny v soutěži není právní nárok.

 

Článek 5

Odebrání ocenění

Organizátor má právo rozhodnout o odebrání ocenění v následujících případech:

a) výrobce změní recepturu oceněného výrobku tak, že neodpovídá skutečnostem uvedeným v přihlášce;

b) výrobce v přihlášce uvedl nepravdivé údaje.

 

Článek 6

Ochrana osobních údajů

 1. Účastí v soutěži projevuje výrobce svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit výsledky soutěže na svých internetových stránkách. Zároveň také výrobce projevuje svůj souhlas s tím, že organizátorovi poskytuje své osobní údaje, které jsou společně s některými dalšími osobními údaji organizátorem shromažďovány a jinak zpracovávány v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 2. Výrobce podáním přihlášky ve smyslu čl. 2 odst. 1 těchto pravidel souhlasí, že jeho osobní údaje, v případě právnických osob osobní údaje jejich členů a statutárních orgánů, či osobní údaje jejich zaměstnanců, jsou poskytovány dobrovolně v rámci plnění jejich podnikatelských aktivit, případně pracovněprávních povinností, a jsou úplné a aktuální. Současně se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat organizátora o jakékoliv změně, aby byla dodržena povinnost zpracovávat přesné, úplné a aktualizované údaje.

 3. Organizátor i výrobce se zavazují k povinnosti mlčenlivosti stran veškerých osobních údajů zpracovávaných v této soutěži.

 4. K osobním údajům zpracovávaným organizátorem mají přístup i další osoby. Jsou to zejména pověření zaměstnanci, popř. jiné osoby pověřené organizátorem zajišťující organizaci soutěže, její propagaci a prezentaci ve vztahu k veřejnosti.

 5. Osobní údaje jako je jméno a příjmení, e-mail nebo podobizna (kamerové či fotografické záběry z pořádané akce) organizátor zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Tento oprávněný zájem může spočívat zejména v možnosti rozšiřování a prohlubování povědomí o jméně a činnosti organizátora širší veřejnosti, zejména prostřednictvím webových stránek organizátora, odborných časopisů či jiných médií a také k zasílání informací o dalších soutěžích organizátora. Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu jsou zpracovávány po celou dobu trvání tohoto zájmu. Proti takto zpracovávaným osobním údajům lze vůči organizátorovi vznést námitku.

 6. Osobní údaje jsou organizátorem zpracovávány v listinné i elektronické formě, a to v souladu s pokyny organizátora tak, aby k nim měly přístup pouze osoby pověřené naplňováním účelu soutěže. Informace jsou organizačně a technicky chráněny před neoprávněným přístupem či zneužitím. Případní příjemci osobních údajů jsou k jejich řádné ochraně vázáni smluvně či zákonem.

 7. Organizátor se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů organizátorem, o jejich předávání třetím stranám i o právech garantovaných právní úpravou jsou uvedeny v Přílohách n) a o) Ochrana a zpracování citlivých informací a Řízení bezpečnostních incidentů k ochraně osobních údajů Organizačního řádu organizátora, dostupných na www.foodnet.cz.

 

Článek 7

Závěrečná ustanovení

 1. Tato pravidla jsou jediným závazným dokumentem pro organizování soutěže.

 2. Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž bez náhrady zrušit.

 

V Praze dne 29.2.2024

 

Podmínky pro používání loga

 1. Výrobce je povinen

  a) používat logo v souladu s grafickým manuálem;

  b) informovat organizátora o všech změnách výrobku, pro který bylo logo poskytnuto;

  c) užívat logo způsobem, který nevede k jeho znevažování.

 2. Výrobce je oprávněn

  a) uvádět logo jen na oceněném výrobku, případně v materiálech souvisejících s prezentací oceněného výrobku;

  b) používat logo bez časového omezení, pokud zůstávají zachovány všechny vlastnosti a údaje uvedené v přihlášce.

 3. V případě, že je oceněným výrobkem směs (čl. 3 odst. 6 pravidel), lze používat logo pouze v případě, pokud byla dodržena receptura stanovená výrobcem směsi.

 4. O použití loga „Reformulace roku“ může výrobce požádat i mimo termíny stanovené soutěží „Cena potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“. Hodnocení výrobků provede odborná nezávislá hodnotící komise per rollam.