Tato pravidla upravují soutěž s názvem „Cena Potravinářské komora ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“ (dále jen „soutěž“) a jsou jediným závazným dokumentem pro organizování této soutěže.

Organizátorem soutěže je Potravinářská komora České republiky, IČ: 63110652, se sídlem Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice a její organizační složka Česká technologická platforma pro potraviny (dále jen “organizátor“).

Informace o soutěži jsou umístěny na internetových stránkách organizátora www.foodnet.cz (dále jen „internetové stránky“). Soutěž probíhá v termínu od 31. 3. 2018 do 31. 8. 2018. Aby mohl být inovativní potravinářský výrobek (dále jen „výrobek“) do soutěže zařazen, musí být do soutěže řádně přihlášen, a to v termínu od 31. 3. 2018 do 30. 6. 2018.

Účast v soutěži je dobrovolná.

Soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem na území České republiky zabývající se potravinářskou výrobou (dále jen „výrobce“). Do soutěže mohou být přihlášeny nové nebo významně zdokonalené výrobky, které byly uvedeny výrobcem na trh v posledních 3 letech. Na výrobky ve stádiu prototypu se tato soutěž nevztahuje.

Přihlášení výrobků probíhá v termínu od 31. 3. 2018 do 30. 6. 2018 a přihláška není zpoplatněna. Jeden výrobce může přihlásit do soutěže více svých výrobků, nicméně každý výrobek musí být přihlášen na samostatné přihlášce.

K termínu 30. 6. 2018 bude ukončen příjem přihlášek do soutěže. V termínu od 2. 7. do 10. 8. 2018 pak bude probíhat vyhodnocení soutěže odbornou nezávislou porotou (dále jen „porota“). Do konečného vyhodnocení soutěže jsou zahrnuty pouze ty výrobky, které splnily všechny podmínky stanovené těmito pravidly soutěže. Součástí hodnocení přihlášených výrobků je také jejich senzorické hodnocení. Z toho důvodu bude po výrobci požadováno dodání přihlášeného výrobku organizátorovi. Výrobky budou dodány v období od 3. 7. 2018 do 15. 7. 2018, konkrétně před termínem zasedání hodnotící komise. Výrobce bude organizátorem s dostatečným časovým předstihem na dodání výrobků prostřednictvím e-mailu a telefonicky upozorněn. Organizátor sdělí výrobci přesný termín dodání výrobků a požadovaný počet kusů.

Výsledky budou vyhlášeny 15. 8. 2018 a výrobci budou o umístění výrobků informováni. Výsledky budou rovněž umístěny na internetových stránkách organizátora.

Slavnostní vyhlášení proběhne na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, která se koná v termínu od 23. 8. 2018 do 28. 8. 2018. Výsledková listina pro všechny přihlášené výrobky bude k dispozici u organizátora soutěže a na jeho internetových stránkách.

Organizátor se tímto zavazuje, že bude dodržovat právní předpisy, zejm. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účastí v soutěži projevuje každý výrobce svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit výsledky soutěže na svých internetových stránkách. Zároveň tak výrobce projevuje i svůj souhlas s tím, že organizátor je oprávněn nakládat s jím poskytnutými informacemi v rozsahu realizace této soutěže včetně poskytnutí všech informací členům odborné poroty, a to za účelem vyhodnocení soutěže. Zároveň výrobce účastí v soutěži projevuje svůj souhlas s tím, že organizátor je oprávněn, jako vlastník databáze osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže a pro účely její realizace, databázi využívat, a to zejména k zasílání informací týkajících se dalších pokračování soutěže, zasílání novinek o soutěži a informací podobného charakteru. Účastí v soutěži každý výrobce potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která mu vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a může kdykoliv požádat o odstranění svých osobních údajů z uvedené databáze.

Účastí v soutěži každý účastník projevuje svůj souhlas s uveřejněním výsledků soutěže na internetových stránkách organizátora, a to v rozsahu uvedení názvu výrobce, resp. výrobku, umístění, fotodokumentace výrobku a jeho popisu. Účastí v soutěži každý výrobce projevuje svůj souhlas s tím, že pokud se výrobce, resp. výrobek v soutěži umístí na hodnoceném místě, organizátor je oprávněn uveřejnit informace uvedené v přihlášce a dokumentační materiál (text, video, fotografie apod.) z předávání cen. Účastí v soutěži každý výrobce projevuje svůj souhlas také s tím, že organizátor je oprávněn informace uvedené v přihlášce a dokumentační materiál z předávání cen využívat v souvislosti se soutěží a aktivitami organizátora, a to zejména na internetových stránkách organizátora, v tištěných a elektronických médiích, tj. výrobce, resp. výrobek propagovat.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit soutěžní pravidla, případně soutěž bez náhrady zrušit.

Tato pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem 31. 3. 2018.